Coalitieakkoord CDA-VVD-SGP (2014-2018)

CDA, VVD en SGP hebben een coalitieakkoord gesloten met als motto: ‘Giessenlanden vitaal: samenwerken tot in de kern!’ In het akkoord geven de partijen aan dat door maatschappelijke en economische ontwikkelingen een omslag in denken nodig is. Hierbij is de zelfredzaamheid van burgers en de ‘samenredzaamheid’ van de samenleving leidend. De lokale overheid treedt terug en faciliteert. In de periode 2010-2014 is door de gemeente een visie op de rol van de samenleving en de overheid ontwikkeld. Deze visie staat ook de komende periode weer centraal.

U kunt het volledige akkoord hier lezen: Coalitieakkoord-2014-2018.

 

Het coalitieakkoord bevat de volgende kernpunten:

 Kerngericht werken in Giessenlanden

In de afgelopen jaren is er in (bijna) ieder dorp een dorpsraad opgericht. De coalitie zet het beleid ten aanzien van het kerngericht werken daarom voort en zal de samenwerking met de dorpsraden de komende periode intensiveren.

Bestuurlijke toekomst Giessenlanden

De coalitie is voor een herindeling van Giessenlanden om ook in de toekomst de taken goed uit te kunnen voeren. Bij de keuze tot het komen van een nieuwe gemeente speelt een aantal belangrijke zaken. Zo denken de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden verschillend over de bestuurlijke toekomst van de regio. De commissie Schutte hecht aan een goede positionering van het platteland ten opzichte van de stad. Daarnaast heeft de Giessenlandse kiezer in meerderheid gekozen voor een plattelandsgemeente. Dat maakt het speelveld ingewikkeld. De coalitie is daarom van mening dat in ieder geval ook Molenwaard nadrukkelijk betrokken dient te worden bij het proces. Daarnaast zijn ‘meer samenleving, minder overheid’, kerngericht werken, behoud van voorzieningen en een gezonde financiële positie van de gemeente belangrijke randvoorwaarden.

Financieel gezond Giessenlanden

De doelstelling is om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting en met een gezonde exploitatie een herindeling in te gaan. De coalitie wil dit doen langs de lijn van bezuinigingen en ombuigingen (duurzame investeringen die leiden tot lagere exploitatielasten). Belastingverhogingen voor burgers en bedrijven moeten hierbij – zo mogelijk -worden voorkomen

Bestemming vermogen

Giessenlanden heeft door de verkoop van het woningbedrijf een aanzienlijk vermogen. Door een solide financieel beleid waarbij aanzienlijke bezuinigingen en ombuigingen zijn doorgevoerd, is € 25 miljoen van dit vermogen vrijgespeeld. Deze €25 miljoen zal worden geïnvesteerd ten behoeve van de leefbaarheid van Giessenlanden. Ook voor de rest van het vermogen geldt dat dit uiteindelijk zoveel mogelijk ten gunste dient te komen van de Giessenlandse gemeenschap.

Sociaal domein

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het hele sociale domein (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen). De coalitie wil een ruimhartig beleid voeren, dat voorwaarden schept voor burgers om waar mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn met medemensen. De coalitie wil ‘zelfredzaamheid’ stimuleren en faciliteren en is bereid daar in te investeren. Dit alles moet uiteindelijk gebeuren tegen aanvaardbare kosten, waarbij de gemeente in principe uitkomt met de middelen die hiervoor van het Rijk worden ontvangen.

Voorzieningen

Veel kernen zijn al betrokken bij en werken aan voorzieningen in hun eigen dorp. De coalitie ziet het als de verantwoordelijkheid van de dorpsraden en de gemeente om een integrale en duurzame toekomst voor de voorzieningen te garanderen. Daarom wil de coalitie samen met dorpsraden en bewoners werken aan een voorzieningenplan per kern. Het maken en uitvoeren van een plan voor Giessenburg heeft voor de coalitie eerste prioriteit. De realisatie van het Wozoco maakt daarvan nadrukkelijk onderdeel uit.

Aantrekkelijke gemeente

De gemeente Giessenlanden moet een aantrekkelijk gemeente zijn om in te wonen en werken. Door randvoorwaarden te scheppen voor onder andere scholingsmogelijkheden en het aantrekken en behouden van werkgelegenheid ziet de coalitie mogelijkheden om Giessenlanden aantrekkelijker te maken voor jongeren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de aanpak van jeugdwerkloosheid. Daarnaast wil de coalitie de gemeente aantrekkelijker maken voor inwoners en ondernemers door het aantal regels zoveel mogelijk te verminderen.

Duurzaamheid

De gemeente heeft (samen met ondernemers) geïnvesteerd in een duurzaam Giessenlanden. Initiatieven en maatregelen die de duurzaamheid bevorderen, wil de coalitie blijven stimuleren. De coalitie streeft er naar om Giessenlanden op termijn energieneutraal te maken.

Langer zelfstandig wonen

Er moet ruimte worden geboden aan initiatieven die er toe leiden dat hulpbehoevenden langer zelfstandig kunnen blijven wonen en er minder snel een beroep wordt gedaan op professionele zorg.

Ontwikkelingen wegennet

Giessenlanden zal zich inzetten om haar invloed op de ontwikkelingen van A15/A27 en N214 maximaal te laten gelden. Kernpunten daarbij zijn vooral inpassing in de bestaande omgeving, goede luchtwaliteit en terugdringen geluidshinder. Bij vervanging van het wegdek wordt geluidsarm asfalt als randvoorwaarde gesteld. Daarnaast geldt als nadrukkelijke wens van de coalitie om te komen tot een geluidsscherm bij Schelluinen.

Onderwijs en kinderopvang

De gemeenteraad heeft eerder het kader gesteld dat er in elk dorp (in ieder geval) één school dient te blijven. De coalitie wil er alles doen wat in haar vermogen ligt om hier uitvoering aan te geven.

Leesvoorziening

De komende periode gaat de gemeente in gesprek met betrokken partijen om te komen tot een toekomstbestendige en vernieuwende leesvoorziening in iedere kern.