Verkiezingsprogramma 2014

Het CDA is een christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun gezin, hun school, hun straat, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in een dorp. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door om te zien naar elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

 

Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Voor ons begint de politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen.

 

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

We zetten in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen.

 

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen te beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten aan onze kinderen en kleinkinderen zijn ook ondernemerschap en innovatie nodig. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel.

 

 

 

 Vijf bewegingen voor méér samenleving

Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daar past geen anonieme burger bij en geen gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Wij vertrouwen op het oplossend vermogen van mensen. Het CDA wil de komende jaren juist aan onze gemeenschappen bouwen.

Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra in.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat. Gemeenten krijgen extra taken zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en de jeugdzorg. Maar daar moet tegelijk flink op bezuinigd worden. Die ondoordachte koers moet om. Te beginnen in onze eigen gemeenten. Als CDA willen we daarvoor vijf bewegingen in onze samenleving inzetten:

1.     Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

2.     Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

3.     Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen

4.     Van polarisatie naar participatie: mensen samen brengen via werk en school.

5.     Van verbruiken naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te drukken

 

 

 

 

1)Van vrijblijvendheid naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Mensen willen erkend worden. Dat is en blijft het uitgangspunt van christendemocratische politiek. Wij geloven in de kracht van de samenleving. Als mensen zelf meedenken en meedoen, voelen ze zich ook verantwoordelijk. Maar als mensen het zelf niet kunnen redden vormt de overheid een vangnet. Deze manier van denken vraagt samenlevingsgericht werken.

1.1. Samenlevingsgericht werken

Investeren in Dorpsraden

De gemeente voert een actief dorpsradenbeleid. Ze stelt jaarlijks aan de raden een bedrag beschikbaar om naar eigen inzicht in de leefomgeving te investeren.

 

Maatschappelijke stage behouden

De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te schaffen, wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal graag behouden.

 

Nieuwe speelgelegenheden

Er worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders in de omgeving daarover hebben meegedacht. Zo ontstaan speelgelegenheden die passen bij de wensen van kinderen en waar ouders en kinderen zich verantwoordelijk voor voelen.

 

Beheer maatschappelijke functies

Wijkvoorzieningen floreren wanneer inwoners zelf het beheer organiseren. Ook het uitvoeren van groenonderhoud is een mogelijkheid. De gemeente kan dorpen hiervoor faciliteren.

 

Kinderen doen mee

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd gestimuleerd worden in het meedoen in de samenleving. Het CDA wil in samenwerking met de scholen in de gemeente projecten over lokale democratie opzetten. Kinderen leren zo de werking van de gemeente kennen en leren beargumenteren. Dit kan voor kinderen spelenderwijs een opstap zijn naar latere deelname in het openbaar bestuur.

 1.2. Leve de lokale cultuur

Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Het CDA zal initiatief op dit gebied van harte toejuichen en waar mogelijk ondersteunen.

 

Cultuureducatie

Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente kan beperkte financiële ondersteuning geven aan culturele activiteiten die door verenigingen, stichtingen en particulieren worden ondernomen ter bevordering van kunst en cultuur. We denken hierbij ook aan muziek en zang.

1.3. Bestuurlijke schaal en betrokken burgers

Gemeentelijke samenwerking

Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap. We zijn dus voor een bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers. Dat is ook bij samenwerking met andere gemeenten van groot belang. Er zijn verschillende redenen om gemeentelijk of regionaal samen te werken. Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen ( jeugdzorg, AWBZ) die ook de grenzen van de gemeente overschrijden. Samenwerken is nodig om de kwaliteit te verhogen.

 

Bestuurlijke fusie

Naast intergemeentelijke samenwerking is bestuurlijke fusie een noodzaak voor het versterken van de bestuurskracht van gemeenten. Het CDA kiest voor herindeling met gemeenten die een logische economische en culturele band met elkaar hebben. Daarom kiest CDA Giessenlanden voor Molenwaard en Zederik. We zien dat als de beste optie om een leefbaar platteland in stand te houden. We streven ernaar om deze herindeling in 2018 plaats te laten vinden.

 

 

Rol dorpsraden

Ook na herindeling moet de afstand tussen inwoners en bestuur klein blijven. Het CDA vindt het daarom van het uiterste belang dat de dorpsraden voor de herindeling tot functioneren zijn gebracht en dat deze raden een zekere mate van zelfbestuur krijgen. Aandacht moet besteed worden aan de structuur van deze raden zodat het kan rekenen op draagvlak in de gehele dorpsgemeenschap. Deze raden waarborgen ook het behoud van de eigen identiteit van onze prachtige dorpen.

 

2) Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we dat de overheid steeds meer taken op zich heeft genomen. En we zien dat de overheid daarbij steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Als er een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: ‘Daar moet de overheid eens wat aan doen!’ We willen deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat betekent echt zeer terughoudend zijn met het maken van regels.

 

2.1. Ruimte om te wonen

 

Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. Een volkshuisvestingsbeleid gericht op ‘migratiesaldo 0’ is nodig, niet om te voorkomen dat het bevolkingsaantal te hard groeit, maar juist om te bevorderen dat de bevolking zo min mogelijk krimpt. Hierbij moeten we innovatief zijn. Wij willen dat de eigen bevolking de mogelijkheid krijgt in de eigen gemeente te blijven wonen.

 

 

 

 

Inbreilocaties en nieuwbouw

Woningbouw kan plaats vinden op inbreilocaties: woningen en appartementen worden gebouwd in of op de plaats van vroegere bedrijven of grote panden, passend bij het karakter van het dorp of het lint.

CDA Giessenlanden is van mening dat woningen die op inbreilocaties worden gebouwd niet meegeteld moeten worden in het nieuwbouwquotum van de provincie. Het gaat hier om dorpsverbetering en niet om uitbreiding. Nieuwbouwprojecten dienen zoveel mogelijk plaats te vinden binnen de kern van het dorp, langs de randen van de kern, of in het lint. ‘ Verrommeling ’ van het landschap moet zo veel mogelijk worden tegengegaan.

 

Woning aanpassen voor het geven van zorg

Het CDA vindt dat particulier initiatief voor het aanpassen van een woning aan een zorgbehoefte niet door allerlei regels mag worden gefrustreerd. Uitbouwen en aanbouwen om zorg te kunnen verlenen aan familie en vrienden moet, zonder ingewikkelde regels, makkelijker gemaakt worden.

 

2.2. Ruimte voor lokale bedrijven

 

In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van die samenleving. Als we een vitaal buitengebied willen hebben zijn twee dingen nodig:

  • ruimte voor vernieuwing en verbreding van de agrarische productie
  • ruimte voor de ontwikkeling van duurzame nieuwe economische activiteiten, die passen bij het karakter van de omgeving.

Het CDA wil daarom vooral ‘schone’ en kleinschalige bedrijven. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. Die ruimte is er o.a. in leegstaande voormalige agrarische bedrijven.

We bevorderen maatschappelijk betrokken ondernemen. Een win-winsituatie is daarbij het uitgangspunt. Om dat te bereiken moeten in veel gevallen specifieke regels worden vervangen door algemene regels.

 

 

 

2.3. Ruimte voor toerisme en recreatie

 

De regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een prachtig en uitgestrekt gebied met mooie natuur en veel water. Bij uitstek een omgeving waar recreanten en toeristen graag willen zijn.

 

Regionale aanpak

De kansen op het gebied van recreatie en toerisme moeten worden benut. Daarvoor is een regionale aanpak nodig. Wat het CDA betreft moet de regio zichzelf meer op de kaart zetten door gezamenlijk onze mooie streek te promoten. Het CDA wil het onderlinge contact tussen aanbieders van recreatieve activiteiten en arrangementen bevorderen, een soort R&T netwerk waarin het groene gras en het blauwe water ook met elkaar verbonden wordt. Dit netwerk kan allerlei soorten recreatieve programma’s verzorgen door een mooi gezamenlijk aanbod te doen. Uiteindelijk moeten we toeristen de regio kunnen vasthouden. Het CDA wil het dan ook gemakkelijker maken om een Bed & Breakfast op te zetten, zodat toeristen meer dan één dag in de regio kunnen blijven. Hiervoor moet de regelgeving in alle gemeenten in de regio door harmonisatie gelijk worden en moeten belemmerende regels worden geschrapt zodat ondernemers in de recreatieve sector de ruimte hebben de kansen die er zijn te benutten.

 

2.4  Ruimte voor landbouw

 

De hoogstaande melkveesector in Giessenlanden staat door de afschaffing van de melkquota voor grote veranderingen. Er zal nog meer verschil ontstaan tussen bedrijven. Aan de ene kant zijn er bedrijven die kiezen voor grootschalige productie. Aan de andere kant hebben we de kleinere bedrijven die zich verbreden met andere economische activiteiten om een goed gezinsinkomen te kunnen realiseren. Beide ontwikkelingen moeten via provinciale, regionale en lokale structuurvisies worden gefaciliteerd.

Voor het CDA is het open veenweidelandschap een belangrijke kernwaarde voor Giessenlanden. De agrariër is bij uitstek degene die het buitengebied in stand kan houden door rendabel gebruik te maken van de open ruimte, natuurbeheer, verbreding en energieproductie. Door een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid, dierenwelzijn, het landschap en rekening te houden met de samenleving verdient de agrariër alle ruimte om die taak uit te voeren.

Het CDA is tegen overmatige bemoeienis van de rijks- en provinciale overheid met de inrichting van het landschap; gebeurt dat toch, dan is een adequate financiële compensatie door die overheden voor het CDA vanzelfsprekend.

 

Landbouwgrond

Noodzakelijke vergroting van boerenbedrijven kan de komst van grotere stallen betekenen. Een kwalitatieve inpassing in het landschap van deze, uiteraard diervriendelijke, stallen is een vereiste. Het CDA is geen voorstander van grootschalige natuurontwikkeling binnen de regio, maar ziet meer in de verweving van natuur en landbouw met behoud van het open landschap.

 

Functieverandering

Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. We zijn in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming. Door bijvoorbeeld wonen mogelijk te maken. Of door de ruimte te geven aan een zorgboerderij of een andere vorm van eigentijds ondernemerschap.

 

2.5 Ruimte voor activiteiten en evenementen

 

Het CDA Giessenlanden wil het aantal regels rond allerlei activiteiten flink terugbrengen. We willen terug naar alleen strikt noodzakelijke regels, bijvoorbeeld rond grote evenementen, waarbij sprake kan zijn van overlast of waar de veiligheid in gevaar kan komen.

 

2.6 Ruimte voor onderwijs

 

Het CDA zet actief in op het behoud van basisscholen in krimpgebieden als daarvoor lokaal draagvlak is. Wij vinden dat er in iedere kern ten minste een basisschool moet zijn. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij altijd voorop. Onderdeel van die kwaliteit is ook de levensbeschouwelijke identiteit van de school. Keuzevrijheid van ouders is ook in krimpgebieden een groot goed. Ook kleinere scholen bewijzen steeds weer dat zij prima kwaliteit leveren.

 

3) Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter

 

Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden.

Teveel is de nadruk komen te liggen op het geld dat de overheid in deze regelingen wil steken. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen.

Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving.

Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben.

 

3.1. Zorg efficiënt én dichtbij

Het CDA Giessenlanden is er een groot voorstander van dat zoveel mogelijk mensen in  hun eigen dorp kunnen blijven wonen, ook als er bij ouderdom en ziekte zorg nodig is. Goede zorg in de buurt is dan van essentieel belang.

WoZoCo’s als zorgcentra voor iedereen

Onze gemeente heeft straks drie WoZoCo’s waar zo nodig intensieve zorg verleend kan worden aan de bewoners. Vanuit deze drie WoZoCo’s  kan  ook zorg verleend worden aan de overige bewoners van het dorp.  Voor de dorpen waar geen WoZoCO’s staan, bepleiten we kleinschalige woonvormen, waar naar elkaar wordt omgezien.  Particulier initiatief daartoe wordt van harte ondersteund.  Intensieve hulp kan in deze dorpen ook plaatsvinden vanuit de WoZoCo’s. Opname in een verpleeginrichting kan zo vaak voorkomen worden.

 

Vereenzaming tegengaan

Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het CDA zet in op het betrekken van ouderen bij activiteiten.

 

Onderlinge contacten stimuleren

De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen.  We denken hierbij aan het werk van ouderencomités,  open eettafel, ed. Indien nodig is een actieve en regisserende rol  van de gemeente  daarbij gepast. De maatschappelijke stage of ‘gezinnen die ouderen adopteren’ zijn daar voorbeelden van.

 

Mantelzorgers ontlasten

Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, is van groot belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) vrijaf te geven. Het zijn personen die, beroepsmatig of vrijwillig, voor een tijdjeof juist  heel regelmatig kortere tijd,  de mantelzorg overnemen. Samen met de kerken en verenigingen in de dorpen willen we graag zoeken naar oplossingen hoe we dit tot stand kunnen brengen.

 

Slimme zorg

Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen. Steeds meer ouderen kunnen uit de voeten met internet.

Door gerichte online platforms in te richten kunnen zij ook daar sociale contacten blijven opdoen.

 

3.2. Goed begin is het halve werk

 

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak van gemeenten. Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken.

Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat.

Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang,

Jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg.

 

1 gezin – 1 plan

De gemeente investeert in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en weet wie de ondersteuning verleent. De gemeente grijpt de kans om het totaal aan instellingen rond  jeugdzorg te verminderen en beter op elkaar af te stemmen.

Het CDA vindt het belangrijk dat deze taak opgepakt wordt vanuit het principe 1 gezin – 1 plan. Verder zal gezorgd moeten worden voor geïntegreerde preventieve aanpak, binnen het hele sociale domein.

 

 

Sport is gezond en vormend

Sportdeelname van jongeren is gezond voor lichaam en geest.  Het  bevordert teamgeest en jongeren leren zich inzetten voor elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en betrokkenheid van ouders.

 

3.3. Ondersteuning voor ouderen

 

Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang voor de samenleving. Het CDA wil dat de gemeente werkt aan langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid door te investeren in een levensloopbestendige infrastructuur en passende woningen.

 

Bewegen in de buurt

De openbare ruimte kan uitnodigend worden ingericht om een (korte) wandeling te maken. Dat kan door routes van diverse afstanden voor ouderen zichtbaar aan te geven en voldoende bankjes om af en toe even uit te rusten. We denken hierbij o.a. aan de nieuwe wandelpaden rond de WoZoCo’s.

 

Deelname door mensen met een beperking

Het hebben van een beperking moet niet betekenen dat mensen minder deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het CDA is voorstander van de aanpak, waarbij samen met de WMO-medewerker gekeken wordt hoe iemand met een beperking door eigen inzet of inzet van het eigen sociale netwerk optimaal kan functioneren.

 

3.4. Onveiligheid voorkomen en bestrijden

 

Verkeersveiligheid

Er is veel interregionaal fietsverkeer, vooral van scholieren die naar de middelbare scholen gaan, maar ook van mensen die naar hun werk gaan. Zij moeten allemaal veilig op school of op hun werk en ook weer thuis kunnen komen. Een goede samenwerking tussen de gemeenten onderling en met het waterschap en de provincie is nodig om deze fietsroutes veilig te maken en te houden. Daarbij hoort ook dat de politie de regels voor fietsers en automobilisten handhaaft. Alleen als we ons aan de veiligheidsregels houden blijft de fiets een veilig vervoermiddel om mee naar school of ons werk  te gaan. Voor de recreatieve fietsers geldt natuurlijk hetzelfde!

 

Sociale veiligheid

Veel dorpen en wijken in de regio worden regelmatig geteisterd door woning- en bedrijfsinbraken. Soms komen de daders uit de woonomgeving zelf, maar meestal is sprake van bendes van elders die de omgeving afstropen. Om de sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten is meer inzet nodig.

De politie kan niet op ieder moment aanwezig zijn op die plaatsen waar het spontaan nodig is. Er moet dan ook meer aandacht zijn voor preventie. Hiervoor willen wij op regionaal niveau ‘buitengewone opsporingsambtenaren’ (BOA’s) inzetten; zij zijn geen onderdeel van de politie maar van de gemeenten. Deze BOA’s kunnen snel en flexibel ingezet worden in dorpen of wijken waar de problemen zich voordoen. Dit kan tegen inbraken zijn, maar bijvoorbeeld ook bij overlast of bij evenementen. Ook wil het CDA graag meer buurtpreventie organiseren. In samenwerking met de wijkagent en de BOA kunnen wijkbewoners vaak veel meer doen dan ze denken en maken we hen zelf medeverantwoordelijk voor de sociale veiligheid in hun eigen wijk.

 

 

4) Van polarisatie naar participatie: mensen samenbrengen via school en werk

 

Ieder mens heeft talenten. Elk talent is van belang in een lokale samenleving. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. De christendemocratie bevordert dat mensen elkaar erkennen waarmee vooroordelen worden voorkomen. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden.

Rechten en plichten gaan dus hand in hand.

4.1. Maatschappelijke ondersteuning

Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning). Hierbij kan dankbaar gebruik gemaakt worden van de adviezen van ZEDJE, seniorenraad, stichting MEE en het WMO-platform.

Daar waar mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving staat de gemeente garant voor een passende compensatie.

De gemeente krijgt op termijn extra taken rond ondersteuning en persoonlijke verzorging. Daar wordt in de plannen van het kabinet fors op bezuinigd.  We zijn voor een menswaardige uitvoering van de AWBZ.

 

Consulenten

Een WMO-consulent denkt mee en bemiddelt bij het vinden van de best mogelijke oplossing. De gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van voldoende passend en kwalitatief goed aanbod.

 

Menselijke maat

Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen. Met die instelling kunnen kosten bespaard worden zodat het aanbod voor iedereen bereikbaar blijft.

 

Samenwerking met maatschappelijk middenveld

Omdat de budgeten voor huishoudelijk hulp en begeleiding fors worden gekort, is het van groot belang dat er samenwerking wordt gezocht met welzijnsinstanties, kerken, verenigingen en burgers.

4.2. Welzijn van mensen

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmering zijn voor deelname aan de samenleving. Iedereen hoort erbij.  Zo’n samenleving kan niet eenzijdig door de overheid worden gecreëerd. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin en de directe woonomgeving. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport en in het uitgaansleven is inclusief denken en niemand buitensluiten belangrijk.

 

 

 

Ontmoetingsplaats

Het is belangrijk dat er in elk dorp een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan het dorpshuis zijn, of een andere voorziening waar iedereen welkom is.

 

Rustdag

Het CDA vindt een goede balans tussen enerzijds werk en anderzijds rust en ontspanning belangrijk. Als winkels zeven dagen in de week geopend zijn, dan komt de ontspanning in het gedrang. Dit geldt vooral voor de winkelmedewerkers en -eigenaren. Om te voorkomen dat onze samenleving uit balans raakt wil het CDA verruiming van de openingstijden op zondag tegengaan, zodat iedereen de mogelijkheid heeft één dag in de week tot rust te komen.

4.3. Weer aan het werk

Werkloosheid

Werkloosheid is een groeiend probleem voor mensen. De economische omstandigheden maken de oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te horen.

Ons uitgangspunt is: Ieder levert zijn bijdrage naar vermogen.

 

Bijzondere positie van jongeren

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen  en aanvullingen op het loon wanneer zij niet volledig kunnen werken.

 

Tegenprestatie

Het CDA is er een voorstander van dat gemeenten mensen die in een uitkeringssituatie zitten en niet aan  een re-integratietraject deelnemen, stimuleren tot het leveren van een tegenprestatie, die passend bij de persoon zijn en diens kwalificaties. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk. Een combinatie met de WMO is dan mogelijk. Zo kunnen zij aan het sociale leven blijven deelnemen en wat betekenen voor anderen en voor de samenleving.  Dat werkt mee aan het behoud van eigenwaarde.

4.4. Onderwijs en bedrijfsleven

 

De hoge jeugdwerkloosheid is een zorg voor het CDA. Er is te weinig werk voor jongeren, na hun opleiding blijven ze te vaak zonder werk waardoor hun talenten onbenut blijven. Nogal wat jongeren verlaten ook de regio om elders werk te vinden. Tegelijkertijd zijn er in onze regio grote bedrijven die zitten te springen om technisch opgeleide mensen. Het CDA wil dan ook meer aandacht voor een goede aansluiting van onderwijs op werk. De huisvesting van een hogere technische opleiding in Gorinchem die in verband staat met het grote aantal aan technische bedrijven kan de hele regio een impuls aan werkgelegenheid en economische ontwikkeling geven! Op deze manier creëren we een mooi toekomstperspectief voor jongeren en bedrijven.

 

4.5.  Dienstbaar aan dezelfde mensen

 

De gemeente heeft diverse gesprekspartners. Kerken en andere religieuze gemeenschappen horen daar ook bij. Mensen die vanuit hun overtuiging maatschappelijk actief zijn, zijn vaak dienstbaar aan dezelfde mensen als waar de gemeente zich op richt. In de aanpak van armoede is bijvoorbeeld contact met diaconieën onontbeerlijk. Om die reden maken gemeenten geen onderscheid in hun subsidiebeleid tussen neutrale of levensbeschouwelijke organisaties als het gaat om het (helpen) uitvoeren van algemene maatschappelijk taken.

 

5) Van verbruiken naar waarderen: niet alles is in geld uit te drukken

Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit te drukken.

De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, voor onze kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan het dorp verbonden zijn. CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. We willen juist investeren in duurzame ontwikkelingen en opleidingen. Economische ontwikkeling is nodig voor groeiende werkgelegenheid.

 

5.1. Gezonde lokale economie

 

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid.

Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder  groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. Daarbij probeert ze innovatie te bevorderen.

 

Bereikbaarheid van bedrijven

Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn, ook voor het zwaardere verkeer. Het CDA is voorstander van hergebruik van oude bedrijfsterreinen, zoals  Betonson in Arkel. Het terrein van Betonson zou gebruikt moeten worden voor bedrijven die o.a. gebruik kunnen maken van vervoer over water. Het is niet logisch Gorinchem Noord te ontwikkelen als Betonson niet hergebruikt is.

 

Zelfstandigen zonder personeel

Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het opdelen van grotere opdrachten.

 

Social return

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan opgenomen worden in het aanbestedingsprotocol van de gemeente.

 

 

5.2. Duurzaamheid

Wie rentmeesterschap hoog in het vaandel heeft staan, is verplicht actief aan duurzaamheid te werken. Daarom wil het CDA ook op dit terrein een grote ambitie stellen. In 2025 moet de regio vergaand in zijn eigen energiebehoefte voorzien door besparing, hergebruik, inzet van zonnepanelen, biogas e.d. Alles moet uit de kast worden getrokken om deze droom te verwezenlijken. Dus ook slimme straatverlichting, ‘smart grids’, aardwarmte en warmte/krachtkoppeling. Zeker is dat dat tot innovatieve bedrijvigheid leidt en veel werkgelegenheid oplevert, maar ook een duurzame toekomst.

LED verlichting

Ons streven is de huidige straatverlichting op termijn te vervangen door LED verlichting, als de verkeerveiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Denk aan mist.

 

Zelf energie opwekken

Geef burgers die zelf energie opwekken de ruimte. Neem barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. Samen met de gemeente kunnen afspraken over te leveren prestaties worden vastgelegd.

Het CDA is blij met de prestaties die zijn geleverd wat betreft het opwekken van windenergie en zal alle soorten van duurzame energiewinning bevorderen als dit kan leiden tot energieneutraal wonen en werken in ons eigen gebied. Opbrengsten die daaruit voortkomen, moeten wat het CDA betreft, ten goede komen aan het maatschappelijk belang.

Afval

De gemeente moet het hergebruik van afval stimuleren en daartoe het scheiden van afval blijven bevorderen.

Het CDA vindt dat de inzameling van het oud papier door de verenigingen ten bate van de verenigingskas moet komen.

5.3. Wel in geld uit te drukken

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen. We zijn er voorstander van dat de taken die het Rijk aan de gemeente heeft doorgeschoven via de financiële middelen die daarvoor worden gegeven, worden uitgevoerd.

 

Financiën

Het CDA wil de opbrengst van het woningbedrijf inzetten om de leefbaarheid in de kernen op peil te houden. In de periode van 2014 – 2018 wordt 15 miljoen geïnvesteerd om de door de dorpen gewenste dorpshuizen en sportzalen/hallen te realiseren.

Het CDA is er voorstander van om een fors deel van de inkomsten uit het vermogen uit het woningbedrijf te reserveren voor de in standhouding van de voorzieningen in de kernen voor de komende 30 jaar.

In 2014 wordt een rechtsvorm gezocht waarin de gelden kunnen worden ondergebracht en beheerd, zodanig dat aan voorwaarden van verantwoordelijk bestuur wordt voldaan.

 

WOZ

Het CDA is van mening dat organisaties van algemeen nut, zoals kerken, dorpshuizen, sportverenigingen, zwembaden e.d. geen belasting in het kader van de WOZ hoeven te betalen.