Het CDA: een brede volkspartij

brede volkspartijHet Christen-Democratisch Appel (CDA) is als brede volkspartij en als grootste lokale partij diepgeworteld in de Nederlandse samenleving. Het CDA richt zich tot de gehele Nederlandse bevolking. De christen-democratie staat open voor alle mensen in onze samenleving, omdat – zoals oud-premier Lubbers het uitdrukte – ieder mens telt!

Grondslag
Het CDA hanteert de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Een voortdurende confrontatie tussen grondslag en politiek handelen is kenmerkend voor de christen-democratie.

Vier sleutelbegrippen
Binnen het CDA wordt de Bijbelse boodschap politiek vertaald in vier sleutelbegrippen, waarmee ruwweg de mentaliteit wordt aangeduid waarmee het CDA handelt:

Gerechtigheid: De opdracht van de overheid om omstandigheden te scheppen waaronder mensen en hun maatschappelijke verbanden verantwoordelijkheid kunnen nemen, o.a. door normen te stellen, de rechtsorde te handhaven en een elementair bestaansniveau te garanderen.

Gespreide verantwoordelijkheid: Het CDA wil een inrichting van de samenleving dichterbij brengen waarin mensen zorg dragen voor elkaar. Mensen en hun maatschappelijk organisaties moeten zich naar hun aard en bestemming kunnen ontplooien.

Solidariteit: Het CDA wil laten zien dat mensen boodschap aan elkaar hebben. Van de sterken mogen offers gevraagd worden voor de zorg ten behoeve van de zwakken

Rentmeesterschap: Mensen moeten zorgvuldig omgaan met de omgeving.